شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] دامن آلوده وروي سياه آورده ام گرچه آهي دربساطم نيست آه آورده ام هرکه هستم هرکه بودم بر کسي مربوط نيست برامام مهربان خود پناه آورده ام
mp3 player شوکر
شاخه ي عشق
رتبه 0
0 برگزیده
87 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
شاخه ي عشق عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top